Optimaal functioneren

5  redenen waarom het moeilijk is om optimaal te functioneren als organisatie. En nog moeilijker om te veranderen

1. Onvoldoende draagvlak voor veranderingen
Hoe zorgt u ervoor dat de veranderbereidheid in uw organisatie toeneemt? En hoe implementeert u veranderingen? De wijze van implementatie wordt nogal eens onderschat terwijl succes staat of valt met de manier waarop veranderingen worden doorgevoerd. Er moet aandacht zijn voor het mens-leertraject, de veranderingen moeten welkom en blijvend zijn, kortom, er moet draagvlak zijn.

2. De waan van de dag regeert
Heeft uw organisatie een duidelijke vertaling gemaakt van missie en visie naar strategie en beleid? Het is dan belangrijk dat daar ook daadwerkelijk op gestuurd wordt. Bij veel organisaties regeert de waan van de dag en wordt het beleid niet goed gevolgd. Soms komt dat door gebrek aan goede sturing, maar soms ligt het aan het beleid: dan is het verstandig om de visie, het beleid en de strategie opnieuw te formuleren.

3. IT en bedrijfsvoering werken niet als één team
Communicatie en samenwerking tussen de IT en de business. Bij veel organisaties verloopt dat niet soepel. De IT-afdeling doet wat ze denkt dat goed is zonder te toetsen of dat echt is wat de business nodig heeft. Andersom loopt de business regelmatig innovaties mis en maakt ze onnodige kosten door inefficiëntie en door onvoldoende gebruik te maken van de IT-mogelijkheden.

4. Eilandje-cultuur en onvoldoende inzicht in de procesketen
Vaak weten afdelingen die elkaar overlappen of elkaar nodig hebben, niet van elkaar hoe ze werken en wat ze doen. Dat resulteert vaak in onbegrip voor elkaar en in inefficiënt werken.

5. Verschillende versies van de waarheid
Afdelingen houden vaak een eigen administratie bij die kan afwijken van de administratie die andere afdelingen gebruiken. Door het creëren van verschillende ‘werkelijkheden’ ontstaan verschillende risico’s. Daarbij kunt u denken aan verkeerde interpretaties, miscommunicatie en onveilige data.